Menu Zamknij

Pracownia Polszczyzny Mówionej

Powołanie Pracowni Polszczyzny Mówionej wiąże się z zainteresowaniami badawczymi osób, które ją współtworzą, z potrzebą wykorzystania doświadczeń zdobytych w trakcie pracy nad niemiecko-brytyjsko-polskim projektem GeWiss (badanie języka naukowego w jego mówionej odmianie) oraz indywidualnym projektem NCN poświęconym kryminalistycznej analizie dokumentu (badanie komunikacji nieoficjalnej w listach pożegnalnych oraz ich oralności i piśmienności). Jednym z celów PPM będzie dopracowanie metod badania wypowiedzi mówionej. Jest to możliwe m.in. dzięki zastosowaniu narzędzi współczesnej humanistyki cyfrowej. Należy podkreślić, że jest to nurt bardzo w świecie popularny, bo rozwój narzędzi humanistyki cyfrowej nie tylko wykazał luki w badaniach, ale otworzył nowe możliwości przed badającymi mówiony wariant języka. Analiza wybranych cech wypowiedzi mówionej z wykorzystaniem odpowiednio opracowanych korpusów (GeWiss, WDK-CLARIN) wykazała np. możliwość znaczącego uzupełnienia danych leksykograficznych w hasłach jednostek typowych dla polszczyzny mówionej.

Pierwszym sfinalizowanym projektem PPM jest zdigitalizowanie i przetranskrybowanie wypowiedzi mówionych nagranych przez językoznawców IFP UWr w latach osiemdziesiątych w ramach ogólnopolskich badań polszczyzny mówionej mieszkańców miast. Były to badania realizowane w ramach problemu węzłowego: 11.1 Polska kultura narodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja. W semestrze letnim 2018/19, dzięki autorom projektu CLARIN (Instytut Anglistyki UŁ) i Pracowni Humanistyki Cyfrowej (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr), ten projekt został przez nas zamknięty. Utrwalone ponad trzydzieści lat temu i opracowane współcześnie (w programie ELAN) wypowiedzi wrocławian wzbogaciły ogólnopolski korpus danych mówionych. Jest to bardzo cenny, bo najstarszy podkorpus wypowiedzi mówionych w tym zasobie.

Pracownia Polszczyzny Mówionej planuje kontynuować swą współpracę z CLARINEM, Pracownią Humanistyki Cyfrowej i Pracownią Fonetyki (Instytut Filologii Germańskiej UWr) oraz indywidualnymi badaczami zainteresowanymi m.in. tworzeniem wrocławskiego korpusu współczesnej polszczyzny mówionej (używanej w kraju i poza jego granicami).